Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Vweb - Algemene voorwaarden

V 1.0 – 22 april 2021

Artikel 1.                Definities

1.1        In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:

1.1.1       "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen.

1.1.2       “Abonnement”: een bijkomend pakket aan Diensten in het kader van hosting, Ondersteuning en domeinnamenbeheer, waarvoor de Klant desgewenst kan intekenen.

1.1.3       “Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden (bv. een ondertekende offerte) die de Overeenkomst nader omschrijven en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

1.1.4       “Diensten”: alle prestaties die door Vweb in het kader van de Overeenkomst worden geleverd.

1.1.5       "Intellectuele Eigendomsrechten": alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.

1.1.6       “Ondersteuningsdiensten” of “Support”: een reeks Diensten die in het kader van een Abonnement worden verleend en waarvan de inhoud wordt beschreven in de Bijzondere Voorwaarden en die steeds beperkt zijn tot bijstand en advies in verband met de werking van de Website zoals deze is opgeleverd, of de tussenkomst door Vweb indien de Website onbeschikbaar zou zijn. Ondersteuningsdiensten of Support houden m.a.w. geenszins de ontwikkeling van nieuwe features of de herwerking van bestaande features in.

1.1.7       “Overeenkomst": het geheel van aanvaarde Algemene Voorwaarden, de ondertekende Bijzondere Voorwaarden en alle daarbij horende bijlagen.

1.1.8       “Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.

1.1.9       “Testperiode”: een periode van drie weken die aanvat vanaf de voorlopige oplevering van de Website en die steeds de definitieve oplevering van de Website voorafgaat.

1.1.10    “Vweb": Vweb BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Cesar Gezellestraat 51, België, en met ondernemingsnummer BE 0817.821.153.

1.1.11    “Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk heeft aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.

1.1.12    “Website”: de website zoals door de Klant besteld bij Vweb in het kader van de Overeenkomst.


Artikel 2.                Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1        Het Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Het Aanbod dient door de klant voor akkoord te worden ondertekend of elektronisch te worden bevestigd (bv. via e-mail of via een andere online toepassing). Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

2.2        Het Aanbod is bovendien geldig gedurende een termijn van drie weken volgend op de verzending, waarna Vweb gerechtigd zal zijn een nieuw Aanbod met gewijzigde voorwaarden te stellen. Een laattijdige kennisgeving van aanvaarding door de Klant met een vervallen Aanbod doet geen Overeenkomst ontstaan tenzij Vweb expliciet daarmee akkoord gaat.

2.3        Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.4        Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Vweb in rekening gebracht worden.


Artikel 3.                Uitvoering van de Diensten

3.1        Partijen zullen de concrete inhoud van de te verlenen Diensten verduidelijken in de Bijzondere Voorwaarden. Geen enkele omschrijving van de Diensten in de Bijzondere Voorwaarden zal geïnterpreteerd kunnen worden als een resultaats- of garantieverbintenis, doch enkel als een middelenverbintenis.

3.2        Vweb en de Klant komen in de Bijzondere Voorwaarden een tijdschema overeen met betrekking tot de uitvoering van de Diensten. Dit tijdschema vat slechts aan nadat de Klant alle overeengekomen voorschotten zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden heeft betaald aan Vweb en dit binnen de zeven dagen na ondertekening van de Overeenkomst. Bij gebreke van betaling van deze voorschotten binnen de voormelde termijn, worden de Diensten niet aangevat en vervalt het opgegeven tijdsschema, zonder dat dit enig recht lastens Vweb doet ontstaan in hoofde van de Klant.

3.3        De Klant verbindt zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, teksten, enz. die noodzakelijk zijn voor ontwikkeling van de Website of dewelke zij in de Website wenst te incorporeren, binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst, aan te leveren aan Vweb. De Klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te antwoorden op alle vragen van Vweb in het kader van de Diensten, alsook om alle bijkomend gevraagde informatie aan te leveren en binnen een redelijke termijn feedback te geven op tussentijdse versies van de Website. Vweb kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige vertraging in de Diensten ten gevolge van het stilzitten van de Klant

3.4        Het tijdschema bedoeld in het tweede lid kan in de volgende omstandigheden eenzijdig worden gewijzigd door Vweb:

-      Het niet of niet tijdig betalen van de voorschotten zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel;

-      Het niet of niet tijdig bezorgen door de Klant van alle nodige informatie, bestanden, gegevens, teksten zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, evenals het niet of niet tijdig bezorgen van gevraagde feedback.

3.5        De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerken door Vweb bovenop de initieel voorziene prijs:

-      Een verzoek tot bijkomende Diensten of andere eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die initieel niet voorzien waren in de Bijzondere Voorwaarden, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Vweb kenbaar zijn gemaakt

-      Een verzoek tot bijkomende Diensten of andere eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die gevraagd worden na afloop van de Testperiode.

-      Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Vweb in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Vweb weinig of geen invloed kan uitoefenen.

-      Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.

3.6        Op de datum van voorlopige oplevering gaat de Testperiode van start. De Klant verbindt zich ertoe eventuele conformiteitsgebreken met de Website die zich zouden voordoen na de voorlopige oplevering, zonder onnodige vertraging en alleszins binnen de Testperiode aan Vweb te melden. Vweb verbindt zich ertoe gedurende de Testperiode deze problemen kosteloos en binnen een redelijke termijn op te lossen. Na het einde van de Testperiode en bij gebreke van tegenbericht van de Klant uiterlijk bij het verstrijken van de Testperiode, wordt de Klant geacht de Website integraal aanvaard te hebben in de staat waarin het zich bevindt, met inbegrip van eventuele beweerde verborgen gebreken. Indien de Klant nadien alsnog verzoeken tot aanpassingen of uitbreidingen van de Website wenst, zal Vweb vrij zijn deze meerwerken al dan niet uit te voeren en in voorkomend geval overeenkomstig het vorige lid meerkosten hiervoor aan te rekenen.

3.7        Ingeval partijen tevens een Abonnement zijn overeengekomen, verbindt Vweb zich middels inspanningsverbintenis ertoe om alle verzoeken tot Ondersteuningsdiensten van de Klant te beantwoorden binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het ondersteuningsverzoek, en om deze binnen een redelijke termijn op te lossen. Deze tijdsperiodes van beantwoording en oplossing, kunnen evenwel variëren naargelang de aard, de omvang en de complexiteit van het verzoek tot Ondersteuning. Bovendien worden verzoeken tot Ondersteuning behandeld in de volgorde waarin Vweb deze ontvangt. Met verzoeken tot Ondersteuningsdiensten die in werkelijkheid de aanpassing of de herwerking van onderdelen van de Website, of de ontwikkeling van nieuwe features zouden impliceren, wordt geen rekening gehouden.


Artikel 4.                Prijs en betaling

4.1        De Klant is verplicht alle voorschotten uit hoofde van de Overeenkomst te betalen binnen de zeven dagen na het sluiten van de Overeenkomst. De andere verschuldigde bedragen dient te Klant betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voormelde termijnen:

-        Is Vweb van rechtswege gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest die wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

-        Is Vweb gerechtigd de (verdere) verlening van de Diensten (met inbegrip van de Diensten opgenomen in het Abonnement) op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen.

Bij verbreking van de tussen partijen gesloten overeenkomst komen partijen uitdrukkelijk overeen dat Vweb gerechtigd is op 50% van de totale prijs van het webproject. Verbreking van de tussen partijen gesloten overeenkomst kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot het annuleren/crediteren van de voorschotfactuur, ongeacht de reden of tijdstip van verbreking.

4.2        Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

4.3        Elk factuurprotest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Vweb te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest wordt de factuur als aanvaard beschouwd, evenals de Diensten zelf die werden gefactureerd.

4.4        Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Vweb schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.

4.5        Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Vweb, verleent de Klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

4.6        Indien de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.7        Het voorleggen door Vweb van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.


Artikel 5.                Geheimhouding

5.1        De partijen aanvaarden de bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie onder elkaar indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2        De ontvangende partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie niet voor eigen doelstellingen aan te wenden en om deze niet bekend te maken aan anderen dan de werknemers, gelieerde ondernemingen en leveranciers van de ontvangende partij op een "need-to-know" basis, steeds op voorwaarde dat deze werknemers, gelieerde ondernemingen of leveranciers op de hoogte zijn van de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie en onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

5.3        De ontvangende partij verbindt zich ertoe: (i) de ontvangen Vertrouwelijke Informatie met ten minste dezelfde zorg behandelen en bewaren zoals de ontvangende partij haar eigen Vertrouwelijke Informatie bewaart en beveiligt, maar in geen geval zal de ontvangende partij dergelijke informatie met minder dan een redelijke mate van zorg behandelen, en (ii) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken (behalve bij de uitvoering van de Diensten of zoals anderszins is toegestaan in deze Overeenkomst) of bekend te maken aan een derde persoon.

5.4        De mededelende partij stemt ermee in dat dit artikel niet van toepassing is op informatie na vijf jaar na de beëindiging van de Overeenkomst of op informatie waarvan de ontvangende partij kan bewijzen (a) dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of (b) dat deze in haar bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze van de bekendmakende Partij ontving, of (c) dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of (d) dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende Partij of (e) dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.


Artikel 6.                Intellectuele eigendomsrechten

6.1        De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de finaal opgeleverde versie van de Website en de door Vweb ontwikkelde of gebruikte bron- en objectcode, ontwerpen, visuele elementen, teksten en andere gebruikte methodieken, behoren integraal en exclusief aan Vweb of eventuele derde-rechthebbenden toe. De Klant verkrijgt het exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht tot de commerciële online-uitbating en publieke mededeling van de Website en dit op de aangekochte domeinnaam. Tenzij anders bepaald of toegestaan door dwingende wetgeving, is het de Klant niet toegelaten om de Website en de voormelde items, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te decompileren, te wijzigen, te vertalen, te verkopen of anderszins over te dragen of in sublicentie te geven, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vweb.

6.2        Op eventuele onderdelen van de Website waarop derde-rechthebbenden de Intellectuele Eigendomsrechten bezitten (zoals stockfoto’s), zal het gebruiksrecht van de Klant bepaald worden conform de relevante licentievoorwaarden.

6.3        De Klant verklaart dat hij ofwel eigenaar is van de gegevens die hij op de Website plaatst of via de Website verwerkt, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). Vweb wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af. Vweb zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op deze bepaling door de Klant, de Website offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld. Indien de Klant deze bepaling schendt terwijl de Klant geen Abonnement heeft bij Vweb en Vweb de Website dus niet beheert of host in naam en voor rekening van de Klant, zal Vweb niettemin het recht hebben om te eisen dat iedere verwijziging op de Website naar Vweb wordt verwijderd.


Artikel 7.                Andere verplichtingen van de Klant

7.1        Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is het is de Klant bovendien verboden om een van de volgende handelingen stellen met betrekking tot de Website:

-      De Website in haar geheel of in haar onderdelen, over te dragen of in sublicentie te geven aan derde partijen, zonder het schriftelijke akkoord van Vweb;

-      De Website te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert;

-      De Website te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;

-      De Website te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de intellectuele eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen of andere rechten van derde partijen schendt;

-      Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen te proberen wijzigen in het nadeel van de bezoeker van de Website, zoals het verwijderen of aanpassen van de cookie banner en het implementeren en doen plaatsen van niet-noodzakelijke cookies zonder van de bezoeker de vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te vragen.

7.2        Vweb zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op dit artikel door de Klant, de Website offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld. Indien de Klant een van de bovenvermelde handelingen stelt terwijl de Klant geen Abonnement heeft bij Vweb en Vweb de Website dus niet beheert of host in naam en voor rekening van de Klant, zal Vweb niettemin het recht hebben om te eisen dat iedere verwijziging op de Website naar Vweb wordt verwijderd.


Artikel 8.                Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

8.1        Vweb levert alle redelijke inspanningen om de Website ter beschikking te stellen conform de overeengekomen specificaties in de Bijzondere Voorwaarden en de redelijke aanpassingen die tijdens de Testperiode werden gevraagd en aanvaard door Vweb. Vweb wijst evenwel alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel (bijvoorbeeld een bepaalde omzetstijging ingevolge de Website, een bepaald aantal websitebezoekers, enz.).

8.2        Indien de Klant een Abonnement is aangegaan, zal Vweb alle redelijke inspanningen leveren om een redelijke mate van beschikbaarheid van de Website te leveren, maar zij garandeert niet dat de Website steeds ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Website, dan verbindt Vweb er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het Vweb vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden

8.3        De Klant dient de Website te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documentatie die door Vweb beschikbaar wordt gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk is. Vweb is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van de Website door de Klant

8.4        Behoudens ingeval van opzettelijke fout, zijn Vweb, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winst-, omzet- of inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in ter beschikking gestelde teksten of documentatie. Vweb is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, freelancers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten.

8.5        Behoudens ingeval van opzettelijke fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Vweb, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval, zonder dat dit bedrag hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Vweb is verzekerd.

8.6        Indien Vweb, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen, door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is Vweb in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is Vweb in dat geval gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

8.7        Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Vweb (met inbegrip van haar bestuurders, vennoten en verbonden personen of entiteiten) vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.


Artikel 9.                Duur van het Abonnement

9.1        Indien een Abonnement wordt aangegaan, wordt deze voor opeenvolgende periodes van telkens een jaar aangegaan tenzij anders overeengekomen. Het Abonnement is opzegbaar door iedere partij mits aangetekende kennisgeving aan de andere partij uiterlijk een maand voor de eindduur van de huidige termijn van het Abonnement. Bij gebreke aan schriftelijke opzegging binnen de voormelde termijn, wordt het Abonnement geacht te zijn hernieuwd voor een jaar. Hetzelfde geldt indien de Klant zijn opzegging laattijdig ter kennis geeft aan Vweb, tenzij Vweb schriftelijk akkoord gaat met de minnelijke beëindiging van het Abonnement ondanks de laattijdige opzegging. In dat geval is Vweb niettemin gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan de volledige prijs van het Abonnement voor het begonnen jaar, onverminderd het recht van Vweb om haar werkelijke en hogere schade te bewijzen.


Artikel 10.             Ontbinding

10.1     De Klant erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding zullen geven tot ontbinding van de Overeenkomst in het nadeel van de Klant, tenzij Vweb schriftelijk afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe Vweb gerechtigd is:

-      Verandering in de toestand van de Klant, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of overname.

-      Enige schending van Artikel 5 tot en met Artikel 7.

-      Het herhaaldelijke verzoek van de Klant tot Ondersteuningsdiensten die, in strijd met de contractuele definitie, in werkelijkheid een verzoek tot meerwerken of herwerkingen zijn in strijd met de omvang van de overeengekomen Diensten.

-      Iedere andere inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst die de Klant niet remedieert binnen 15 dagen nadat de Klant door Vweb schriftelijk aangemaand is hiertoe.

De ontbinding in de voornoemde gevallen doet geen enkel recht in hoofde van de Klant ontstaan op restitutie van de reeds betaalde facturen, en bovendien zal Vweb gerechtigd zijn op betaling van alle gepresteerde Diensten.

10.2     Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, de betaling van openstaande facturen, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid.


Artikel 11.             Vrijwaring

11.1     De Klant gaat ermee akkoord Vweb, haar organen, werknemers, zelfstandige medewerkers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden en schikkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van gedragingen die een inbreuk vormen op een bepaling van Artikel 5 tot en met Artikel 7.


Artikel 12.             Bescherming van persoonsgegevens

12.1     Vweb verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de privacyverklaring van Vweb, te vinden op https://vweb.be/privacy. Deze worden verwerkt wegens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst, alsook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van de gerechtvaardigde belangen van Vweb.

12.2     De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke verjaringstermijnen.

12.3     De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals een boekhouder. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

12.4     Vweb neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Bij het vaststellen van een voldoende ernstig datalek die betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Klant zal hij hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door Vweb gekende e-mailadres.

12.5     De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Vweb te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar info@vweb.be.

12.6     Vweb verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 

Artikel 13.             Varia

13.1     De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

13.2     Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Vweb.

 


Privacy verklaring

De website vweb.be en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Vweb bvba – BTW / BE 0817 821 153, gevestigd op het adres Cesar Gezellestraat 50, te 8310 Brugge. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Vweb hecht belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Alle gegevens die verzameld worden via onze website worden vrijwillig verkregen. De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, en de GPDR-richtlijnen conform de Europese privacywetgeving, die van kracht gaat op 25 mei 2018.

Gebruik en opslag van uw persoonlijke gegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) worden door Vweb gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Ons klantenbeheer en facturatie
  • U op de hoogte te brengen van belangrijke updates en noodzakelijke informatie inzake de werking van uw website of webshop

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde Secure Server en een eigen beveiligd beheersysteem. Deze gegevens zijn op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of direct marketing, noch worden ze gedeeld of overgedragen aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden vermeld hierboven.

Op vweb.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wenst u inzage of zijn uw gegevens niet meer relevant, onvolledig of onjuist en wilt u uw gegevens uit ons bestand laten verwijderen? Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vweb, Cesar Gezellestraat 50, 8310 Assebroek, gratis en binnen 7 werkdagen de schriftelijke mededeling of verwijdering bekomen van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Vweb kan via vweb.be anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar vweb.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website vweb.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Dit gebeurt via Google Analytics en sociale media cookies.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen. Google zal uw IP-adres evenwel niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Sociale media

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze webpagina’s ka, promoten op sociale media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De sociale media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten, dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Contact

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 mei 2022.

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens: Vweb bvba, Cesar Gezellestraat 50, 8310 Assebroek - Tel. 0497 548 561 - info@vweb.be

Contacteer ons

Heb je vragen of wil je een vrijblijvende afspraak vastleggen?

Onze klanten

Dringende vraag
×